summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/macros/latex
diff options
context:
space:
mode:
authorNorbert Preining <norbert@preining.info>2021-08-26 03:02:29 +0000
committerNorbert Preining <norbert@preining.info>2021-08-26 03:02:29 +0000
commit059cab71c68a3fbee36f60e8208d4a47d11c6b60 (patch)
treec982bcbf00c931a1474d68bf51dfeba5918cf76c /macros/latex
parent960421b0bcd1af561be3f2eb9468224969a7bd34 (diff)
CTAN sync 202108260302
Diffstat (limited to 'macros/latex')
-rw-r--r--macros/latex/contrib/huawei/huawei.cls6
-rw-r--r--macros/latex/contrib/huawei/huawei.pdfbin336961 -> 333239 bytes
-rw-r--r--macros/latex/contrib/huawei/huawei.tex38
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/README6
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/conowego.txt9
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/czytaj.txt261
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/polski.dtx8
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/polski.ins4
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/polski.pdfbin191131 -> 191317 bytes
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/sample-polski.pdfbin86160 -> 86160 bytes
-rw-r--r--macros/latex/contrib/polski/strony.dtx23
11 files changed, 157 insertions, 198 deletions
diff --git a/macros/latex/contrib/huawei/huawei.cls b/macros/latex/contrib/huawei/huawei.cls
index 9dabf913a4..5a8442e6f0 100644
--- a/macros/latex/contrib/huawei/huawei.cls
+++ b/macros/latex/contrib/huawei/huawei.cls
@@ -21,7 +21,7 @@
% SOFTWARE.
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
-\ProvidesClass{huawei}[2021/08/06 0.9.0 Template for Huawei Documents]
+\ProvidesClass{huawei}[2021/08/25 0.9.1 Template for Huawei Documents]
\newif\ifXL
\DeclareOption{XL}{\XLtrue}
@@ -194,8 +194,8 @@
\headers{%
\ifanonymous\else%
\theauthor%
- \ifnosecurity\else,
- \theid
+ \ifnosecurity\else%
+ \ifx\theid\empty\else,\theid\fi
\fi%
\ifnobrand\else%
\newline
diff --git a/macros/latex/contrib/huawei/huawei.pdf b/macros/latex/contrib/huawei/huawei.pdf
index ce0d26f55b..8fa0f47c80 100644
--- a/macros/latex/contrib/huawei/huawei.pdf
+++ b/macros/latex/contrib/huawei/huawei.pdf
Binary files differ
diff --git a/macros/latex/contrib/huawei/huawei.tex b/macros/latex/contrib/huawei/huawei.tex
index 226f2980e0..15a3b9bddc 100644
--- a/macros/latex/contrib/huawei/huawei.tex
+++ b/macros/latex/contrib/huawei/huawei.tex
@@ -29,9 +29,9 @@
\begin{document}
\maketitle
-\ff{Version: 0.9.0}
+\ff{Version: 0.9.1}
\newline
-\ff{Date: 2021/08/06}
+\ff{Date: 2021/08/25}
\section{Overview}
@@ -59,7 +59,6 @@ of your project here):
story\
.latexmkrc
.gitignore
- Makefile
story.tex
\end{minted}
@@ -74,16 +73,6 @@ by \ff{pdflatex} during the compilation. You don't need to commit
them to your repository, since they are temporary and will
be generated again when you compile your document.
-The recommended content of the \ff{Makefile} would be this:
-
-\begin{minted}{text}
-TEXS=$(wildcard *.tex)
-PDFS=$(TEXS:.tex=.pdf)
-all: $(PDFS)
-%.pdf: %.tex
- latexmk -pdf $<
-\end{minted}
-
In order to compile the document, just say \ff{make} on the command line.
\section{Layout Options}
@@ -139,7 +128,7 @@ such as its title or author's name, here is how:
\begin{minted}{text}
\documentclass{huawei}
-\renewcommand*\thetitle{Making Compression 15% Faster}
+\renewcommand*\thetitle{Making Compression 15\% Faster}
\renewcommand*\thesubtitle{Technical Report}
\renewcommand*\theauthor{Yegor Bugayenko}
\begin{document}
@@ -249,25 +238,4 @@ we recommend you to use ``crumbs'':
A more complete example is in the \ff{samples/huawei-charter.tex}.
-\subsection{Code Blocks}
-
-When you need to show some source code, we recommend to use
-\ff{minted} environment, for example:
-
-\begin{minted}{text}
-\begin{minted}{text}
-void foo() {
- return "Hello, world!";
-}
-\ end{minted}
-\end{minted}
-
-This is what you will see:
-
-\begin{minted}{text}
-void foo() {
- return "Hello, world!";
-}
-\end{minted}
-
\end{document} \ No newline at end of file
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/README b/macros/latex/contrib/polski/README
index c9321f0ad1..4ef83bd026 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/README
+++ b/macros/latex/contrib/polski/README
@@ -1,13 +1,13 @@
Copyright © 1994 by Mariusz Olko.
Copyright © 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woliński.
-Copyright © 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woliński.
+Copyright © 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woliński.
Tools to typeset monolingual Polish documents in LaTeX2ε without babel
-or polyglossia. The package
+or polyglossia. The package:
• loads Polish hyphenation patterns,
• ensures a font encoding suitable for Polish is used; in particular
it enables Polish adaptation of Computer Modern fonts (the so-called
- PL fonts),
+ PL fonts in OT4 encoding),
• provides translations of \today and the names such as Bibliography or
Chapter,
• redefines math symbols according to Polish typographical tradition,
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/conowego.txt b/macros/latex/contrib/polski/conowego.txt
index 74d3bd7608..c66e09cf82 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/conowego.txt
+++ b/macros/latex/contrib/polski/conowego.txt
@@ -1,6 +1,15 @@
Zmiany w pakiecie Polski
========================
+Wersja 1.3.6 (2021/08/25):
+==========================
+* Drobne poprawki w dokumentacji
+
+Wersja 1.3.5 (2021/08/22):
+==========================
+* Poprawiony błąd, powodujący, że polecenia \pauza i \ppauza użyte na
+ początku akapitu zaburzały odstępy międzywierszowe
+
Wersja 1.3.4 (2017/05/04):
==========================
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/czytaj.txt b/macros/latex/contrib/polski/czytaj.txt
index e04af5148c..88048359bb 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/czytaj.txt
+++ b/macros/latex/contrib/polski/czytaj.txt
@@ -6,157 +6,152 @@
* *
* Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. *
* Copyright (C) 1997 by Mariusz Olko and Marcin Woli\'nski. *
-* Copyright (C) 2000,2002,2003,2007 by Marcin Woli\'nski. *
+* Copyright (C) 2000,2002,2003,2007,2017,2021 by Marcin Woli\'nski. *
* *
**********************************************************************
---- Informacje oglne
+——— Informacje ogólne
-Pakiet 'Polski' dostarcza narzdzi potrzebnych do skadu dokumentw
-w jzyku polskim LaTeXem 2e. Gwne cechy pakietu
+Pakiet ‹Polski› dostarcza narzędzi potrzebnych do składu dokumentów
+w języku polskim LaTeXem 2e. Główne cechy pakietu
-* umoliwia skad czcionkami `PL' pochodzcymi z pakietu MeX
-* umoliwia skad czcionkami w ukladzie T1 znanymi jako czcionki EC
-* umoliwia skad czcionkami w ukladzie QX, w szczeglnoci krojami
- TeX Gyre (dawniej 'Quasi') tworzonymi przez JNS Team
-* umoliwia skompilowanie dokumentu nawet wtedy, gdy dostpne s
- jedynie czcionki `CM'
-* wykorzystuje polskie wzorce przenoszenia
-* dziaa z _formatem_ Babel z polskimi wzorcami przenoszenia
-* wspomaga prace z rnymi wejciowymi stronami kodowymi
-* wspomaga `notacj ciachow' polskich znakw
-* posiada tryb 99.99% zgodnoci z LaMeXem (polsk adaptacj LaTeXa 2.09)
+• umożliwia skład „czcionkami PL” pochodzącymi z pakietu MeX
+• umożliwia skład czcionkami w ukladzie T1 (europejskim)
+• umożliwia skład czcionkami w ukladzie QX, w szczególności krojami
+ TeX Gyre (dawniej Quasi) tworzonymi przez JNS Team
+• umożliwia skompilowanie dokumentu nawet wtedy, gdy dostępne są
+ jedynie oryginalne czcionki Computer Modern
+• wykorzystuje polskie wzorce przenoszenia
+• działa z _formatem_ Babel z polskimi wzorcami przenoszenia
+• wspomaga prace z różnymi wejściowymi stronami kodowymi
+• wspomaga „notację ciachową” polskich znaków
+• posiada tryb 99.99% zgodności z LaMeXem (polską adaptacją LaTeXa 2.09)
-Dodatkowo doczone s dwa pakiety, ktre pozwol posuy si
+Dodatkowo dołączone są dwa pakiety, które pozwolą posłużyć się
LaTeXem 2e w najbardziej nawet nieprzyjaznym otoczeniu:
-* pakiet plprefix pozwala na uzyskanie polskich liter przy pomocy
+• pakiet plprefix pozwala na uzyskanie polskich liter przy pomocy
notacji prefiksowej z dowolnie wybranym prefiksem (pomocny
np. do robienia wydrukow z CWEBa).
-* pakiet OT1patch dorabia ogonki wg najlepszych znanych standardw do
+• pakiet OT1patch dorabia ogonki wg najlepszych znanych standardów do
oryginalnych czcionek CM (kod Leszka Holenderskiego).
-Nie zachcamy do stosowania tych pakietow, poza szczeglnymi
-przypadkami. Sdzimy, e powody do ich stosowania zniky w
-wikszoci systemw komputerowych co najmniej 10 lat temu.
+Nie zachęcamy do stosowania tych pakietow, poza szczególnymi
+przypadkami. Sądzimy, że powody do ich stosowania znikły w
+większości systemów komputerowych co najmniej 10 lat temu.
- Obecnie nie ma powodw ze strony samego TeXa eby nie uywa dla
-polskich znakw naturalnej notacji omiobitowej. Notacja prefiksowa
-jest w dzisiejszych czasach nienaturalnym dziwactwem. Wyjtek
-stanowi jeszcze pewne nieprzyjazne rodowiska obliczeniowe, w ktrych
-nie sposb wywietli polskich znakw. Na t okoliczno polski.sty
-oferuje notacj ciachow (polecenie \prefixing).
+ Obecnie nie ma powodów ze strony samego TeXa żeby nie używać dla
+polskich znaków naturalnej notacji ośmiobitowej. Notacja prefiksowa
+jest w dzisiejszych czasach nienaturalnym dziwactwem. Wyjątek
+stanowią jeszcze pewne nieprzyjazne środowiska obliczeniowe, w których
+nie sposób wyświetlić polskich znaków. Na tę okoliczność polski.sty
+oferuje notację ciachową (polecenie \prefixing).
- Polskie znaki obecne w fontach zawsze bd dawa lepsze efekty ni
-stosowanie protez zawartych w OT1patch. Poza tym uywanie OT1patch
-nie pozwala na pene zastosowanie polskich wzorcw przenoszenia.
+ Polskie znaki obecne w fontach zawsze będą dawać lepsze efekty niż
+stosowanie protez zawartych w OT1patch. Poza tym używanie OT1patch
+nie pozwala na pełne zastosowanie polskich wzorców przenoszenia.
---- Licencja
+——— Licencja
-'Polski' stanowi oprogramowanie swobodne, moe by dystrybuowany w
-zgodzie z licencj LaTeX Project Public License (zob. plik lppl.txt w
+‹Polski› stanowi oprogramowanie swobodne, może być dystrybuowany w
+zgodzie z licencją LaTeX Project Public License (zob. plik lppl.txt w
dystrybucji LaTeXa; CTAN:macros/latex/base/lppl.txt).
---- Pliki wchodzace w skad pakietu
+——— Pliki wchodzace w skład pakietu
-W skad pakietu wchodzi kilka plikw zawierajcych udokumentowane
-(w wikszosci :-) rda makr.
+W skład pakietu wchodzi kilka plików zawierających udokumentowane
+(w większosci :-) źródła makr.
-* polski.dtx - zawiera rda pakietu polski
-* polski.ins - gwny skrypt instalacyjny
-* strony.dtx - plik z wejciowymi stronami kodowymi dla LaTeXa oraz
- definicj ukadu czcionek OT4
-* plfonts.fdd - definicje czcionek `PL' do wykorzystania w LaTeXu
-* plprefix.dtx - zawiera rda pakietu pozwalajcego na uzyskiwanie
- polskich liter za pomoc `notacji prefiksowej'
-* plprefix.ins - skrypt instalacyjny dla plprefix.sty
-* ot1patch.dtx - zawiera rda pakietu dorabiajcego ogonki
+• polski.dtx — zawiera źródła pakietu polski
+• polski.ins — główny skrypt instalacyjny
+• strony.dtx — plik z wejściowymi stronami kodowymi dla LaTeXa oraz
+ definicją układu czcionek OT4
+• plfonts.fdd — definicje czcionek PL do wykorzystania w LaTeXu
+• plprefix.dtx — zawiera źródła pakietu pozwalającego na uzyskiwanie
+ polskich liter za pomocą „notacji prefiksowej”
+• plprefix.ins — skrypt instalacyjny dla plprefix.sty
+• ot1patch.dtx — zawiera źródła pakietu dorabiającego ogonki
do oryginalnych czcionek Computer Modern
-* ot1patch.ins - skrypt instalacyjny dla ot1patch.sty
-* czytaj.txt - ten plik
-* readme.txt - opis instalacji po angielsku
-* conowego.txt - lista zmian w pakiecie
-* sample-polski.tex - przykadowy dokument
-* sample-rysunek{.mp,1.mps} - rysunek do przykadowego dokumentu
+• ot1patch.ins — skrypt instalacyjny dla ot1patch.sty
+• czytaj.txt — ten plik
+• readme.txt — opis instalacji po angielsku
+• conowego.txt — lista zmian w pakiecie
+• sample-polski.tex — przykładowy dokument
+• sample-rysunek{.mp,1.mps} — rysunek do przykładowego dokumentu
---- Instalacja pakietu
+——— Instalacja pakietu
-Po rozpakowaniu archiwum naley wygenerowa wszystkie potrzebne pliki
-uruchamiajc skrypt polski.ins
+Po rozpakowaniu archiwum należy wygenerować wszystkie potrzebne pliki
+uruchamiając skrypt polski.ins
tex polski.ins
-Skrypt wygeneruje na pocztek podstawowe pliki, tzn. pakiet polski.sty
-oraz opisy wejsciowych stron kodowych. Nastpnie uytkownik jest
-pytany czy ma zainstalowane czcionki `PL' pochodzce z instalacji
-MeXa. Jeli czcionki sa zainstalowane, generowane s pliki
-definiujce polskie czcionki dla LaTeXa. Jeli czcionki nie s
-zainstalowane w systemie, naley zadba, aby nie byo te pliku
-ot4cmr.fd na ciece LaTeXa, aby nie wprowadzic w bd procedury
-rozpoznajcej rodowisko w pakiecie polski.sty. Na zakoczenie naley
-skopiowa pliki *.fd *.sty *.def *.cfg do katalogu czytanego przez
-TeXa.
-
-Do poprawnego skadu po polsku konieczna jest obecno polskich
-wzorcw przenoszenia wyrazw w tzw. formacie LaTeXa. Zestaw wzorcw
-przenoszenia wbudowany w format zaley od zawartoci pliku
-language.dat (zob. dokumentacj LaTeXa). Wspczesne implementacje
-TeXa zawieraj pomocnicze narzdzia automatyzujce generowanie
-formatw. Zwykle wic wystarczy w narzdziu konfiguracyjnym wybra
-cz zatytuowan 'Jzyki' i zaznaczy odpowiednie wzorce
+Skrypt wygeneruje na początek podstawowe pliki, tzn. pakiet polski.sty
+oraz opisy wejsciowych stron kodowych. Następnie generowane są pliki
+opisujące fonty Computer Modern w polskim układzie OT4 (tzw. „fonty
+PL”). Na zakończenie należy skopiować pliki *.fd *.sty *.def *.cfg do
+katalogu czytanego przez TeXa.
+
+Do poprawnego składu po polsku konieczna jest obecność polskich
+wzorców przenoszenia wyrazów w tzw. formacie LaTeXa. Zestaw wzorców
+przenoszenia wbudowany w format zależy od zawartości pliku
+language.dat (zob. dokumentację LaTeXa). Współczesne implementacje
+TeXa zawierają pomocnicze narzędzia automatyzujące generowanie
+formatów. Zwykle więc wystarczy w narzędziu konfiguracyjnym wybrać
+część zatytułowaną „Języki” i zaznaczyć odpowiednie wzorce
przenoszenia.
-W systemie emTeX (pod MS DOS-em) do generowania formatu naleao uy
+W systemie emTeX (pod MS DOS-em) do generowania formatu należało użyć
polecenia:
tex386 /i/o/r/8 /mt13000 latex.ltx
---- Dokumentacja
+——— Dokumentacja
-Pliki dtx zawieraj teksty makr wraz z dokumentacj. S one gotowe
-do wydruku po przetworzeniu przez LaTeXa. Instrukcj posugiwania si
-pakietem polski mona uzyska uruchamiajc
+Pliki dtx zawierają teksty makr wraz z dokumentacją. Są one gotowe
+do wydruku po przetworzeniu przez LaTeXa. Instrukcję posługiwania się
+pakietem polski można uzyskać uruchamiając
latex polski.dtx
-a dalej uywajc swojego ulubionego programu do podgldu.
+a dalej używając swojego ulubionego programu do podglądu.
---- Osmiobitowe wprowadzanie polskich liter
+——— Osmiobitowe wprowadzanie polskich liter
-Aby zoy w TeXu dokument zapisany w tzw. stronie kodowej trzeba
-wskaza TeXowi, w jakiej stronie dokument jest zapisany. Moliwe s
+Aby złożyć w TeXu dokument zapisany w tzw. stronie kodowej trzeba
+wskazać TeXowi, w jakiej stronie dokument jest zapisany. Możliwe są
dwa sposoby:
-* Posuenie si mechanizmem przekodowywania znakw na posta
-wewntrzn przez samego TeXa. W chwili obecnej stosowne wsparcie jest
+• Posłużenie się mechanizmem przekodowywania znaków na postać
+wewnętrzną przez samego TeXa. W chwili obecnej stosowne wsparcie jest
obecne co najmniej w web2c, teTeXu, TeXlive, fpTeXu, mikTeXu i emTeXu.
-* Zastosowanie standardowego pakietu inputenc.
+• Zastosowanie standardowego pakietu inputenc.
-Przekodowywanie nie pozwala na prac z kilkoma wejciowymi stronami
-kodowymi w jednym dokumencie ani fontami o rnych ukadach polskich
-znakw. Jest za to bardziej bezpieczne ze wzgledu na wspprac z
-programami zewntrznymi (np. MakeIndex). Naley rwnie zwrci
-uwag, e przekodowanie na poziomie implementacji jest zalene od
-ukadu stosowanych fontw. Definicje przekodowania przygotowane dla
-fontw PL z koniecznoci mapuj tylko ,,polskie znaki''. Dla
+Przekodowywanie nie pozwala na pracę z kilkoma wejściowymi stronami
+kodowymi w jednym dokumencie ani fontami o różnych układach polskich
+znaków. Jest za to bardziej bezpieczne ze wzgledu na współpracę z
+programami zewnętrznymi (np. MakeIndex). Należy również zwrócić
+uwagę, że przekodowanie na poziomie implementacji jest zależne od
+układu stosowanych fontów. Definicje przekodowania przygotowane dla
+fontów PL z konieczności mapują tylko „polskie znaki”. Dla
kontrastu definicje stron kodowych pakietu inputenc (np. cp1250 czy
-cp852) obejmuj wszystkie znaki strony kodowej (wcznie ze znakami
-nieliterowymi). Pakiet inputenc pozwala rwnie przetwarza dokumenty
+cp852) obejmują wszystkie znaki strony kodowej (włącznie ze znakami
+nieliterowymi). Pakiet inputenc pozwala również przetwarzać dokumenty
zakodowane w Unikodzie zapisanym w formie UTF-8 (opcja utf8).
-Oto szczegy specyficzne dla implementacji:
+Oto szczegóły specyficzne dla implementacji:
------- web2c, teTeX, TeXlive, fpTeX, mikTeX
+—————— web2c, teTeX, TeXlive, fpTeX, mikTeX
-W tych implementacjach kodowanie dokumentu zadaje si za pomoc opcji
---translate-file wskazujcej plik definiujcy przekodowanie. Na
-przykad
+W tych implementacjach kodowanie dokumentu zadaje się za pomocą opcji
+--translate-file wskazującej plik definiujący przekodowanie. Na
+przykład
latex --translate-file=il2-pl dokument.tex
przetwarza dokument z polskimi znakami zapisanymi w kodzie ISO
-Latin-2. Mona rwnie, i jest to rozwizanie zalecane, zada kod w
-pierwszej linii dokumentu za pomoc nastpujcego ,,magicznego''
+Latin-2. Można również, i jest to rozwiązanie zalecane, zadać kod w
+pierwszej linii dokumentu za pomocą następującego „magicznego”
komentarza:
%&latex --translate-file=il2-pl
@@ -165,66 +160,64 @@ W tym przypadku do przetwarzania dokumentu wystarczy
latex dokument.tex
-W standardowej dystrybucji zawarta jest spora gar plikw
-definiujcych przekodowanie. Pliki te maj rozszerzenie .tcx i
-rezyduj w podkatalogu texmf/web2c korzenia instalacji. S to pliki
-tekstowe, o realizowanym przekodowaniu mona dowiedzie si z
+W standardowej dystrybucji zawarta jest spora garść plików
+definiujących przekodowanie. Pliki te mają rozszerzenie .tcx i
+rezydują w podkatalogu texmf/web2c korzenia instalacji. Są to pliki
+tekstowe, o realizowanym przekodowaniu można dowiedzieć się z
komentarza w pierwszych liniach pliku.
------- emTeX
+—————— emTeX
-W przypadku pracy z emTeXem przekodowanie musi zosta ,,zaszyte'' w
-plik formatu. Jeeli ma si do czynienia z dokumentami w rnych
-stronach kodowych, konieczny jest oddzielny plik formatu dla kadej
-strony.
+W przypadku pracy z emTeXem przekodowanie musi zostać „zaszyte” w plik
+formatu. Jeżeli ma się do czynienia z dokumentami w różnych stronach
+kodowych, konieczny jest oddzielny plik formatu dla każdej strony.
-Pliki przekodowa dla polskich znakw dla emTeXa dostarczane s z
-MeXem. Na przykad ponisze polecenie generuje format LaTeX z
+Pliki przekodowań dla polskich znaków dla emTeXa dostarczane są z
+MeXem. Na przykład poniższe polecenie generuje format LaTeX z
kodowaniem Mazovii:
tex386 /i/o/r /cmaz2pl /mt13000 latex.ltx
------- implementacje nie zapewniajce przekodowania
+—————— implementacje nie zapewniające przekodowania
-W przypadku korzystania z takiej implementacji (lub chci uycia w
-jednym dokumencie rnie zakodowanych fragmentw) naley do preambuy
-dokumentu doda wywoanie pakietu inputenc z opcj wskazujc stron
-kodow, np.
+W przypadku korzystania z takiej implementacji (lub chęci użycia w
+jednym dokumencie różnie zakodowanych fragmentów) należy do preambuły
+dokumentu dodać wywołanie pakietu inputenc z opcją wskazującą stronę
+kodową, np.
\documentclass{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[mazovia]{inputenc}
Podczas instalacji pakietu Polski tworzone sa pliki ze stronami kodowymi:
-mazovia - dla popularnej (kiedy) strony kodowej na PCetach.
-amigapl - dla polskiej strony kodowej uywanej na Amidze
+mazovia — dla popularnej (kiedyś) strony kodowej na PCetach.
+amigapl — dla polskiej strony kodowej używanej na Amidze
-Ponadto w dystrybucji LaTeXa zawarte s nastpujce strony
-interesujce dla polskiego uytkownika:
+Ponadto w dystrybucji LaTeXa zawarte są następujące strony
+interesujące dla polskiego użytkownika:
-cp1250 - dla Windowsowej strony centralnoeuropejskiej CP1250
-latin2 - kodowanie ISO 8859-2 (Latin-2)
-cp852 - dla DOS-owej strony CP852 (tzw. IBM Latin-2)
-macce - dla strony centralnoeuropejskiej na komputerach Macintosh
-utf8 - kodowanie UTF-8 (Unikod; to w zasadzie nie jest `strona
- kodowa', ale zasada uycia jest ta sama)
+cp1250 — dla Windowsowej strony centralnoeuropejskiej CP1250
+latin2 — kodowanie ISO 8859-2 (Latin-2)
+cp852 — dla DOS-owej strony CP852 (tzw. IBM Latin-2)
+macce — dla strony centralnoeuropejskiej na komputerach Macintosh
+utf8 — kodowanie UTF-8 (Unikod; to w zasadzie nie jest strona
+ kodowa, ale zasada użycia jest ta sama)
-Wikszo instalacji TeXowych czyta osmiobitowe znaki zawarte w
-dokumentach. Niektre starsze implementacje wymagaj uycia do tego
+Większość instalacji TeXowych czyta osmiobitowe znaki zawarte w
+dokumentach. Niektóre starsze implementacje wymagają użycia do tego
specjalnej opcji podczas generowania formatu.
---- Podzikowania
+——— Podziękowania
-* Marek Ryko i Bogusaw Jackowski stworzyli MeXa i LaMeXa
-* Robert Ramiega przysa tablic kodow uywan na Amidze
-* Staszek Wawrykiewicz napisa dokument przykadowy i, co waniejsze,
- zanurzy cao w kontekst TeXlive
+• Marek Ryćko i Bogusław Jackowski stworzyli MeXa i LaMeXa
+• Robert Ramiega przysłał tablicę kodową używaną na Amidze
+• Staszek Wawrykiewicz napisał dokument przykładowy i, co ważniejsze,
+ zanurzył całość w kontekst TeXlive
**********************************************************************
Marcin Woli\'nski mailto:wolinski@gust.org.pl
- http://www.mimuw.edu.pl/~wolinski
**********************************************************************
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/polski.dtx b/macros/latex/contrib/polski/polski.dtx
index dd0dcaeb28..18a4233a50 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/polski.dtx
+++ b/macros/latex/contrib/polski/polski.dtx
@@ -23,7 +23,7 @@
%<driver>% Comment next line if you want to print the code
%<driver>%\OnlyDescription
\def\parsedate#1/#2/#3.{\day=#3 \month=#2 \year=#1 }
-\parsedate 2021/08/22.
+\parsedate 2021/08/25.
\author{\begin{tabular}[t]{c}
Mariusz Olko\\[4pt]
(inactive)
@@ -36,7 +36,7 @@
}%\\[4pt]
\title{Pakiet \textsc{Polski}\\
- wersja 1.3.5}
+ wersja 1.3.6}
\begin{document}
\maketitle
@@ -280,7 +280,7 @@
% \end{macrocode}
% Announce the name of the package to the world
% \begin{macrocode}
-\ProvidesPackage{polski}[2021/08/22 v1.3.5 Polish language package]
+\ProvidesPackage{polski}[2021/08/25 v1.3.6 Polish language package]
% \end{macrocode}
%
% \subsection{Category codes and all that}
@@ -1252,7 +1252,7 @@ lub w ostatecznosci uzyj pakietu ot1patch.}{}}%
%
% \begin{macrocode}
%<*encoding>
-\ProvidesFile{ot4enc.def}[2021/08/22 v1.3.5 Output encoding for polish fonts]
+\ProvidesFile{ot4enc.def}[2021/08/25 v1.3.6 Output encoding for polish fonts]
% \end{macrocode}
% Declare the encoding.
% \begin{macrocode}
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/polski.ins b/macros/latex/contrib/polski/polski.ins
index 96a3046bcc..d3fb2a24fd 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/polski.ins
+++ b/macros/latex/contrib/polski/polski.ins
@@ -33,7 +33,7 @@ This is a generated file.
Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
Copyright (C) 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woli\string\'nski.
-Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\string\'nski.
+Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\string\'nski.
This file is part of the package `Polski'
@@ -56,7 +56,7 @@ package.
This is a generated file.
-Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\string\'nski.
+Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\string\'nski.
This file is part of the package `Polski'
-----------------------------------------
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/polski.pdf b/macros/latex/contrib/polski/polski.pdf
index 96ed5e3916..0344346ae1 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/polski.pdf
+++ b/macros/latex/contrib/polski/polski.pdf
Binary files differ
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/sample-polski.pdf b/macros/latex/contrib/polski/sample-polski.pdf
index 3de1ace546..0aca098704 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/sample-polski.pdf
+++ b/macros/latex/contrib/polski/sample-polski.pdf
Binary files differ
diff --git a/macros/latex/contrib/polski/strony.dtx b/macros/latex/contrib/polski/strony.dtx
index c7be43187b..0d5b28e3b3 100644
--- a/macros/latex/contrib/polski/strony.dtx
+++ b/macros/latex/contrib/polski/strony.dtx
@@ -1,26 +1,15 @@
% \iffalse meta-comment -*- doctex -*-
-% $Id: strony.dtx,v 0.6 2007/12/18 14:58:21 marcin Exp $
+% $Id: strony.dtx,v 0.7 2021/08/25 15:11:44 marcin Exp $
%
% Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
%
-% This file is part of the package `Polski'
+% This file is part of the package 'Polski'
% ------------------------------------------------------------------
%
-% This system is distributed in the hope that it will be useful,
-% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
-%
-%
-% IMPORTANT NOTICE:
-%
-% You are not allowed to change this file.
-%
-% If you receive only some of these files from someone, complain!
-%
-% You are NOT ALLOWED to distribute this file alone. You are NOT
-% ALLOWED to take money for the distribution or use of either this
-% file or a changed version, except for a nominal charge for copying
-% etc.
+% The file may be distributed under the terms of the LaTeX Project
+% Public License, as described in lppl.txt in the base LaTeX
+% distribution. Either version 1.2 or, at your option, any later
+% version.
%
% \fi
% \iffalse